#LoadShedding! Abantu bengakumangaza, uma ungezwa izinto abazishoyo makucisha ugesi!

#LoadShedding!

Nazi ezinye izinto ezishiwo abantu uma kuhamba ugesi!

– Hawu la ngisathi nguyaheka nje; esho kade eneke imithombo imini yonke ehlezi engapheki!

– Ai lo Eskom uyabheda nje, esho engasazi nokuthi ugesi wawudayisa kuphi, kade asi robha isigubhu

– Buka ke abgsezukusibuka Isibaya, esukela amanga nje engenayo ne dstv

– Bengsathi ngizophuza itiye, kwavele kwathi lwaphe…., esho ngoshukela nezinkambi zokwenanwa!

#Exactly

5 Reasons why we will always be dissappointed with Bafana Bafana…

#MaraWhyVele

5 REASONS WHY BAFANA BAFANA WILL ALWAYS DISSAPPOINT THEIR FANS

1. Changing of Coaches every year

2. They always building – kanti baqeda nini?

3. Invasion by politicians – bafunani ebholeni?

4. Players always focusing on huge payments – bebe beboza kodwa!

5. Fans always have stupid demands – ngisho nokungalazi ibhola kuyaphawula

#Exactly