#Profile #Amabhodigadi

#Profile

Namhlanje sithe ake sihlale nanazi izinsizwa zika Maskandi ezisanda kudelisa izihlwele e hall yase Ntembeni high school nge 16 July, emcimbini wentsha owawihlwe i Fudumala Youth Development.

Igama leqembu Amabhodigadi, lisendimeni yomculo ka Maskandi. leli qembu liphuma endaweni yase Ntembeni, esigodini sase Nkwakhwini. Lisungulwe insizwa yakhona kuleyandawo u Mthobeleni Sithole ngonyaka odlule 2014, u Mthobeleni ophinda abe i lead singer kulo, uthi inhloso yokusungula iqembu kwakuwukuphakamisa indawo yangakubo, Entembeni kanye ne Melmoth yonke.
Esewonke amalunga eqembu ayishumi singabala yena u Mthobeleni no Mboniseni Sithole kube u Khayo, u Khonza no Nhlanhla Zulu, bese kuba u Khanyisani Qwabe, u Mxo Shange no Thamoo Dlamini.
Njengamanje iqembu Amabhodigadi linezingoma ezine ezikhona, khona ezinye ezizophuma ngo October kuwo lonyaka, ama cd awakatholakali basahlanganisa izingoma zabo besabheka nenkampani ezobenzela.
Iqembu selike labonakala emphakathi lenza elidume ngakho e stage, singabala nje emcimbini obizwa nge ‘Lets stop drugs and stick to the talent’ owawuhlelwe i RAM ngonyaka odlule owawuse Melmoth town hall la elalala khona indawo yokuqala ko maskandi, bese kuba se Thubalethu hall emcimbini we Nguna FM, laphinda labonakala e Mehlamasha emcimbini ka Bheki Mshengu, kamuva nje belihlanyisa abantu e Ntembeni high school, miningi neminye elisazodlala kuyo ngoba bazimisele ngokuya kude nomculo.

image

Uma ufuna ulwazi oluthe xaxa ngeqembu Amabhodigadi noma ufuna ukuzwa ngama bookings, xhumana nabo kule Mr MD Sithole 0731201046 noma Mr SX Sithole 0793192694

ngeminye imibuzo, buza kuma comment.

*Uma ufisa ukukhipha eyakho i profile xhumana nami ku inbox noma whatsapp 0737799982 if uno bbm uyoshiya i pin yakho ku inbox

Advertisements

#Profile AMABHODIGADI maskandi group – coming soon

Umcimbi we Fudumala Youth Development ubashiye bebambe ongezansi !

image

UMCIMBI WE FUDUMALA YOUTH DEVELOPMENT UBASHIYE BEBAMBE ONGEZANSI

Inhlangano yentsha ebizwa nge Fudumala Youth Development ezinze endaweni yase Ntembeni, ku ward 3 ibinomcimbi wentsha mhlaka 16 July 2015, e Ntembeni High School e hholo yakhona, umphakathi wasendaweni ubuphumile ukuzozibonela futhi uzozizwela izinkulumo ezinohlonze ebezethulwa izihambeli ebezikhona lapho, singabala u ikhansela le ward u Mnumzane M Khuzwayo yena okhale nge youth mayelana nokuthi uma kwenziwa izinto ayifuni ukuzibandakanya, kanti bekukhona no Ms BF Sokhela obephuma kwa DSD (Social Development) yena ovele wagibela endabeni yesinemfu nophuzo entsheni, wabe esechaza nokuthi kunamiphumela mini lokhu emzimbeni, u Pastor Kubheka ophuma kwa Centre of Hope naye weluleke intsha ngokuziphatha, Abakwa Yethu Scholars, University of Zululand beholwa u Ayanda Kubheka baye baluleka abafundi ukuthi bengenza kanjani ukuze bezofunda ezikhungweni zemfundo ephakeme, Mr Myeza obephuma e Mfolozi FET College naye ugijime kulawo magama echazela abafundi ngezifundo abanazo. Kube khona no Mr Myeni obevela kwa Ithala Bank, yena obechaza ngama business, nabakwa Agriculture bechaza ngama bursary programs abo, Mr Ayanda Xulu ovela kwa Masakhane naye ukhulume ngosizo abanalo kulabo abadinga ukufunda, nalabo abanenkinga yezidakamizwa. u Ms SF Mchunu wethule izinhlelo zomnyango wezokuthuthukisa umphakathi. kube sekuvalwa izinkulumo ngesihambeli ebesiphuma e Pietermaritzburg ongumnikazi we Nduru Services, ungusomabhizinisi aphinde abe motivational speaker, yena weluleke intsha ngokuthi isukume yenze okuzothuthukisa izimpilo zayo, iyekele ukukhala ibe ingenzi lutho, ube esevala inkulumo yakhe ngokuthi enikezele ngesheke lika R5000 kw iqembu lomculo we Gospel lase Dubeni eselizakhele igama kulendima, elibizwa nge Mercy of God.

Ebekhona namanye amaqembu abezonandisa emcimbini singabala Mission Boys, Ntashah, Mathena Inkunzi, Andy Boy, SMT, Dr Mr Mayor, Taks, Ama X Rays, Secret Charmaz, Amabhodigadi, GOS no Skoomber, kanye no DJ Malindela we Rockercrew obewu dj wosuku.

Esevala uhlelo usihlalo we Fudumala Youth Development u Mr Skhumbuzo Zulu, udlulise ukubonga kwabo wayesecela intsha ukuthi ijoyine inhlangabo ye Fudumala Youth Development, ukuze umphakathi uzothuthuka.

kuloba u Sifiso V Zulu TheGuard