IZAYONI ZINGO NUMBER ONE EKUQAMBENI AMACULO AMASHA!

I ZAYONI ZINGO NUMBER ONE EKUQAMBENI AMACULO AMASHA!

Sengike ngazihamba izinkonzo empilweni yami, ngizwa namaculo aculwa khona kodwa engifike ngikuqaphelisise ukuthi amabandla amaningi asebenzisa izihlabelelo uma ehlabelela, abanye bacula amaculo athathelwa emavesini athile asebhayibhelini, futhi iculo liba nendlela ebekiwe ukuthi kumele liculwe kanjani, uma ulicula ngendlela yakho usuyabhimba.

Kanti ngala e zayoni asisebenzi isihlabelelo kakhulu ngoba esikhathini esiphambilini lena bekuyinkonzo yabantu abangafundile, futhi abanye babesuke kade kungabantu abakhonze ukulwa, akengithi nje abanodlame, kwaya ngokuya ke kwangena impucuzeko, kwaqala kwaba khona o Ziyoni 1, Ziyoni 2 kanjalo no 3, u Ziyoni 1 ilaba abasashaya izigubhu abanye basagqoka lengubo eyayibizwa ngo mnazaretha kanjalo nezipholofetho, bephathe nezikhali, ingakho sisakhula igenge esasifunda nayo yayinokusigcona ngaleliculo elithi “Isonto lamagwala, isonto lezayoni, wake wayibonaphi indoda isonta ipheth umshiza!”
Kanti uma uza ku Ziyoni 2 khona kwaqala kwayekwa izigubhu, futhi kwangenisa amajazi noma ijoyini, kumanje sekwaba khona lokhu okubizwa nge “Staff Dress” okungukuthi nakhona ezayoni sekugcwele izifundiswa sekulandelwa ne fashion.

Kodwa ke bengingekho lapho kakhulu, bengila endabeni yamaculo, ezayoni kunamaculo akushiya nombuzo ukuthi laqanjwa ubani futhi kwenzenjani, kudala kuneculo elaliculwa engingazi noma laliculwa ngempela yini ezayoni, kuthiwa wayeqala u Mfundisi,

“MFUNDISI: Ngizonibhevubhevula ngentshebe yami!
IBANDLA: Angek usibhevule, akhon amadodethu!

akaze khona ngiqondane nebandla elalicula leliculo kodwa eskoleni thina esikhonza ezayoni babesigcona ngalo abanye abafundi, ayekhona namanye amaculo njengaleli elalithi ” Ingini yabezizwe” naleli elalithi “Mangithatha ivangeli, bangishaya ngamatshe” lawo ke othi uma ulandela uthole ukuthi kunomlando emva kwawo. Ngisahlala e Mlazi khona ibandla enganginokulivakashela, laphayana wonke amaculo ayeculwa khona babezikhandela bona, ngisho nama chorus nje endumiso, wawuphuma ubambe ongezansi, khona nje elinye umfundisi wayevele eqhamuke esethi,

UMFUNDISI: Ngisize manje!!!

bese wena ongakhonzi khona uvele udideke ke nje ukuthi kumele uvume uthini, kodwa bona bemenqake ngendlela yakhona,

IBANDLA: We nkosi yam, wenkosi yami, wenkosi yam ngisize manje!

ngyazi nawe ubusudidekile, kanti ke kuncane lokhu, uthini ngaleli u mfundisi eqhamuke nje esethi,

MFUNDISI: Ngigayel izitha zami!!!

ungavuma uthini uma kungathiwa vumela umfundis? kungaduma ikhanda, kodwa abazalwane babelivuma kamnandi, begide futhi nesigubhu singena kamnandi,

UMFUNDISI: We baba ngigayel izitha zami!

IBANDLA: Buyis umshini wam, buyis umshini wam ngigayel izitha zami!

lapho ke kwakushunqa uthuli sizungeza insika kunjeya, nobegula umbone esetshakadula, ubone ukuthi there is power in Ziyoni music. Kwesinye isikhathi, kwamanye amabandla ezayoni bayathathela emavesini asebhayibhelini bese beqamba iculo, njengaleli elithi
“Mathathu lamadoda, esithandweni somlilo” akekho ke umuntu ongayazi indaba yamadoda afakwa emlilweni. Kulezinsuku ke asekhona amaculo adidayo kodwa aseshawa ngesimanje, khona engake ngalizwa nje ngisenkonzweni yentsha elithi, “Sekukhona abathakathi, endlini yenkonzo” limnandi uma ubezwa belishaya uyalizwa ukuthi khona lomlayezo eliza nawo uma uzoba nesikhathi ulilalele, khona futhi elike laduma elithi “Ngisendleleni, ngiyeza, ngisendleleni ngiyeza” noma ugcina ungezwanga ukuthi lo ozayo ungubani futhi uyaphi, kodwa ugcina ugxuma gxuma nawe lapho osuke umi khona.

Ingakho ke ngithi i Zayoni zi creative, ngoba ambalwa amanandla akwazi ukudumisa ngamaculo angathathelwanga ebhayibhelini noma ezihlabelelweni, amanye ahamba according to book, kanti izayoni, uma nje kuhlabeleleka nesigubhu sihlangana kahle, kusuka ushikishi njalo, kunanele amawa nemihosha

image

By: The Guard

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s