UKU CHARMA NGO MCULO YINTO ENDALA

UKU CHARMA NGO MCULO YINTO ENDALA!

Umculo yinto emnandi kunoma ubani, uma uzwa ingoma oyithandayo idlala emsakazweni, emotweni noma efonini yomuntu kuba khona la othinteka khona, noma ngingalwazi uhlobo lomculo olwalusetshenziswa okhokho bethu uku charma izintombi zabo zangalesosikhathi, kodwa ngingaqagela nje ukuthi mhlambe babedlala ‘Istorotoro’ noma ‘Umakhweyana’ angeke ngazi noma babeziculela amahubo esintu bese ziyajabula, omkhulu bethu bona babe charma ngani ko gogo, kungenzeka babeshaya umtshingo noma isigingci sasesikhona? nalapho angazi. Mina ngithe ngivela besekukhona umsakazo, lapho sasizwa khona umculo, ayesekhona nama pleti kanye namakhasethi, izinsizwa zangalesosikhathi sama early 80s bezithi uma ziyoshela ziphathe umsakazo nenqwaba yama battery ukuze lingapheli i battery endleleni, izintombi lapho babezi charma ngo Maskandi, i Disco noma Umgxobanyawo, wawuyizwa isho emihosheni ingoma, uzwe o Soul Brothers, o Khamba lomvaleliso, o Chicco, kwakukhona o Splash no Dalom  Kids, lapho ke wayesuke e charme eqedile u bafo.
Zahamba zashintsha izikhathi, khona la okwake kwangenisa khona i Reggae, u Lucky Dube wayedla lubi ezintombini, uma ungenaye wawusuke uyimpatha, kanti nesicathamiya njalo sake sadlisa Amambazo amnyama, wawusuke ungazi lutho uma ungenawo, kodwa ezinsizweni ezazeshela emfuleni, zake zabambelela ku Maskandi, kusuka ngezikhathi zo Phuzushukela, kwalandela o Thwalofu nama Nkulentshana, o Kati elimnyama kanjalo no Hhashi elimhlophe, kwaqhubeka njalo nakwabanye abalandela lapho, kamuva kwaqala kwaduma imiculo yomdanso, kusuka ko Brenda Fassie, o Mazambane nabanye okwakuthiwa o Ndodengaziwa, umculo wabo nawo wawukhuphula amaphoyinti uma insizwa yeshela, ngoba phela kwakubukwa into oyigqokile kanye no music wakho bese kubonakala uhlobo lomuntu owuyena.
Yafika ne Rap yadlisa, abantu sebesho o you know you know, izinto ezinjalo nakhona kwakiseyiyo indlela yoku charma, i slow jam sayithatha futhi indawo, ukifika ko R Kelly o Keith Sweat lapho ke wonke umuntu wayezibona ewumpetha wezothando, kanti ne country music yadlisa bo, o Dolly Parton, o Don Williams, wawusuke ungazi lutho uma ungabazi laba. Kwaya ngokuya ke izinto zashintsha, kwafika o kwaito o house, naleyo bebedlisela ngayo obhuti ezintombini, uma ukhumbula o Mandoza no TKZee ukuthi zazihlanya kanjani ngabo ingane,
Kuleminyaka ke nakhona sekwehluke kakhulu ngoba kukhulunywa enye i language, kukhulunywa ngo Motswako, o Cassper Nyovest o Ma E, o KO kanjalo no AKA etc etc! uma ungazazi lezi mancane amathuba okuqonywa ingane yase urban, yize noma kunjalo ke, u maskandi wona usadla lubi kulezindawo ezikude namadolobha amakhulu, uma udlala wona ingane ziyazizela nje!

Charma ngo mculo nawe

By: The Guard

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s