Funda amanye ama comments ngendaba Umshovo (part3) avela kubafundi…

Funda amanye ama comments avela kubafundi ngendaba u Umshovo (part3)

mina benglindele ukuthi uZandile uzobanjwa aboshwe azisole agcine esezoxolisa ku Aphile ngakolunye uhlangothi bengith u Aphile uzodinwa kakhulu angamxoleli uNothile uNgema bengfisa ukuthi engafi nje abhekane nomvuzo wokungathembeki kwakhe kwesilandelayo nglindele ukbona u Aphile esephila kahle ejabule bezwana no Nothile selikhulile ne bussiness la Ngema ngyabonga
By: Hlakaa Mdlalose

Noma ngingakawtholi wonke kodwa lendaba ingnike isfundo esikhulu ngempilo… Bengfisa ukt uZandile aboshwe ngamacala akhe u Aphile ayeke ukjola,, uNgema angafi azokhulisa izingane zakhe ayeke ukungathembeki.
By: JP Sontshikazi oka Mthiya

Esiphethweni bengilindele ukuthi u Ayanda Magwaza kube uSandile esazishintsha, uZandile afe kodwa esethole onke amaqiniso ngo Darky udadewabo nokuthi u Aphile umzondela ubala, ma Mkhwanazi angafi kodwa abe nokuzisola nokuphenduka axolise nakwa Mtshali. Ku Umshovo 4 Aphile akhohlwe uthando ngoba lona alumthandi avele asindiswe okungcono ngoba ezakwa love ziyamphika ake mbhali bakithi ajabule naye yahlupheka ingane yomfazi bakithi, afunde futhi ngoba wayezimisele ngokufunda vele.
By: Phumeh Khanyile

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s